Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Olağan Dışı Denetimler için BİLGİ NOTLARI PDF Print E-mail

Olağan Dışı Denetimler için BİLGİ NOTLARI Olağan Dışı Denetimler için BİLGİ NOTLARI

 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre, aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir.

Denetimler ;

·  Kurum (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu),

·  İlgili mülki idare amirleri (Vali)

·  Yerel sağlık idare amirleri (Gaziantep İl Sağlığı Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı)

Tarafından gerçekleştirilir.

Denetim yapmaya yetkili amir, aykırılıkları kendisi tespit edebileceği gibi, incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir.

Denetimler, Kurum tarafından belirlenen denetim formları ile gerçekleştirilir. Mevzuata veya sözleşme şartlarına aykırılık tespit edilirse Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 11. maddesinde sayılan işlemler tesis edilir.

Bu çerçevede;

1- Olağan dışı denetime gelen ekibin, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü (Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü) veya İdare amirleri tarafından düzenlenmiş ve olağan dışı denetimin sebebini içerir görevlendirme yazısı bulunmalıdır.

2- Olağan dışı denetimde, “ASM ve AHB’nin Olağan Dışı Durum, İhbar ve Şikayetlerinde Kullanılacak Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı” kullanılmalıdır.

3- Denetim Formu’nda yer alan “Denetimin Nedeni” başlıklı bölüme, denetimin yapılma sebebi (olağan dışı durumun veya şikayet/ihbar konusunun ne olduğu) açıkça yazılmalıdır.

4- Denetim ekibi, sadece “Denetimin Nedeni” başlıklı bölümde belirtilen konuyla sınırlı olmak üzere inceleme ve tespit yapmaya yetkilidir.

5- Denetim ekibi, hasta haklarına uymak koşuluyla kayıtlı hastaların dosyalarını inceleyebilir. Ancak kayıtların örneklerini talep edemez.

6- Denetim ekibinin, olağan dışı denetime ilişkin herhangi bir görevlendirme yazısı ibraz edememesi, görev yazısı ile kendisine verilen yetkiyi aşması, denetimin konusunu oluşturmayan incelemeler yapması, kayıtlarla çelişen tespitlerde bulunması… gibi denetimin usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi halinde, bu aykırılıklar Denetim Formu’na tek tek şerh olarak yazılmalıdır.

(Örneğin: …tarihinde … gerekçesiyle olağan dışı durum denetimi yapmak üzere gelen denetim ekibi tarafından, gebe izlem kayıtlarının da incelenmiş olduğunu, bu durumun görev dahilinde olmadığını ve yetki aşımı oluşturduğunu belirtiyor, her türlü
itiraz hakkımı saklı tutuyorum” gibi)

Şerhin altına isim-soy isim yazılmalı ve imzalanmalıdır.

7- Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı’nın bir örneği mutlaka alınmalıdır.

8- Olağan dışı denetimde herhangi bir eksiklik tespit edilecek olursa, İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından incelemeci tayin edilecek ve inceleme raporu düzenlemesi istenecektir. İncelemeci, ifadesine ihtiyaç duyulan kişileri (şikâyetçi, aile hekimi, tanıklar) bizzat davet ederek ifadelerine başvuracaktır. İnceleme ve soruşturma gizlilik içinde yürütülmelidir.

9- İncelemeci, savunma hakkının tam ve işlevsel olarak kullanılabilmesi için, önce şikayetçinin ve tanıkların ifadesini almalı, bilgi ve belgeleri toplamalı, son olarak hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişinin (aile hekiminin) ifadesine başvurmalıdır.

10- Hakkında inceleme/soruşturma yapılan aile hekimi, suçlama konusundaki her türlü belgeyi istemek ve inceleme hakkına sahiptir. Sözlü ve yazılı açıklamaların, suçlama konusu belgeler incelendikten sonra yapılmasında fayda vardır.

11- İnceleme raporunun tamamlanıp Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne teslim edilmesinden sonra, şayet raporda olumsuz kanaat belirtilmiş ve ihtar puanı cezası verilmesi teklif edilmişse, bu kez de ilgili hekimden 7 gün içinde yazılı olarak son savunmalarını sunması istenecektir.

12- Savunması istenen hekim, inceleme raporunun bir örneğini talep etme hakkına da sahiptir. Talep dilekçesi oluşturan hekimin, “savunma hakkının saklı tuttuğunu ve raporun örneğinin verilmesini müteakip savunmasını sunacağını” belirtmesi önemlidir.

13- Olağan dışı denetim sonucunda ihtar puanı cezası verilmesi halinde, cezayı bildiren tebligatı tebliğ edildiği günü takip eden 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabilir. İtirazı değerlendirecek makam İl Sağlık Müdürlüğü ’dür ve itirazı değerlendirme süresi 30 gündür.

30 günlük süre içinde itiraz reddedilirse veya bu sürenin sonunda halen bir yanıt gelmemiş olursa, bu halde dava açma süresi işlemeye başlar. Söz konusu ihtar puanı cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için idare mahkemesinde dava açmak gerekir. 

Dr.Gökhan Erdoğan -GAHD Genel Sekreteri

 

 Haberin Ekleri: