Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Banka Promosyonu GAHD PDF Print E-mail

Banka Promosyonu GAHD GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği'nin Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne banka promosyonu konusundaki başvurusu

Sayı:    

Konu: Banka Promosyonu                                                                        .…../…../2013 
   
                                                                                                                                                                                     
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE
 
         Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelge’ sinde “Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.” denilmektedir. Bu genelgeye istinaden kurumun bankalar aracılığıyla personele yapmış olduğu ödemelerden dolayı elde ettiği ek mali birikimlerden ilgili personelini yararlandırması esastır.
 
 
         Bilindiği üzere Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2008 yılı içerisinde Akbank İbrahimli Şubesi ile 5 (beş) yıl süreliğine banka promosyon anlaşması yapmış idi. Bu süre bu yıl yani 2013 yılı içerisinde son bulacaktır.
 
 
         Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatlarındaki yeni yapılanmadan dolayı illerde İl Sağlık Müdürlüğü’ne ek olarak Kamu Hastaneleri Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü adı altında yeni teşkilatlar hizmet vermeye başlamıştır. Buna göre mutemetlik hizmetleri de, her kurumun bünyesinde kendi personeline hizmet verecek şekilde oluşturulmuştur.
 
 
         Halk Sağlığı Müdürlüğü çatısı altındaki personel yapısı, idari kadroda ve birimlerde çalışanlar ile büyük çoğunluğu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından oluşmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün banka aracılığıyla aylık olarak personele ödediği toplam tutarın oldukça büyük oranını aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ödediği tutar oluşturmaktadır. Ayrıca bu oranın, kurumun tasarruftan kaynaklı bankadan elde ettiği ek mali tutarı personele dağıtırken dikkate alması gerekir.
 
 
Aslında Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet vermeye başladıktan sonra yeni banka promosyon anlaşması yapması gerekirdi. Yapılmamasının gerekçeleri, kurumun yeni oluşmuş olması ve iş yükünün yoğunluğu, mevcut anlaşmanın zaten bu yıl içerisinde bitecek olması olarak sayılabilir. Bu durumu makul ve anlayışla karşılamakla birlikte bundan sonraki süreci çok iyi kullanmak ve değerlendirmek gerekmektedir.
 
 
İlgili Başbakanlık Genelgesi’ne göre komisyon bir an önce oluşturulmalı ve çalışmaya başlamalıdır. Kurum personelinin büyük bir yüzdesini, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının oluşturduğundan yukarıda bahsedilmişti. Bu hususlar dikkate alındığında; çalışan memnuniyetini artıracak yeni bir banka promosyon ihalesinin yapılması gerekmektedir.
 
 
GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği olarak, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yapacağı banka promosyonu ihalesi için;
A)   İhale sürecindeki takip edilecek yol haritasında,
B)   İhale Şartnamesinde,
C)   Yüklenici banka ile yapılacak sözleşmede,
D)   Valilikten onay alınarak oluşturulacak olan (eğer oluşturulacaksa) “bağlı personele banka promosyonu dağıtılmasına dair talimatname” de bulunmasına,
 
dikkat edilmesini önerdiğimiz gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir;
 
1)   Banka promosyonunu personele dağıtırken idari kadroda görev yapanların, aile hekimlerinin, aile sağlığı elemanlarının ve diğer personellerin maaş ve hak edişleri baz alınıp, orantısal olarak hesaplanarak dağıtılması, herkesin katkısı oranında pay alması yani herkese eşit oranda dağıtılmaması,
2)   Merkez ilçeler dışındaki diğer ilçe merkezlerine de ATM cihazları yerleştirilmesi,
3)   Diğer bankaların bankamatikleri kullanılacaksa komisyon alınmaması,
4)   Günlük para çekme limitinin yüksek tutulması (2.000 lira gibi),
(Bazı bankalar belirledikleri meblağ üzerinde para çekmek isteyenden limiti aşan kısım için komisyon almaktadır.)
5)   Personelin haberi olmadan ve talepleri dışında bankaların, maaş veya hak ediş olarak kendilerine yatan parayı fonlar veya diğer yatırım ürünlerine yönlendirmemesi, (Örneğin; Garanti Bankası elma hesabı vb. yönlendirilmeler yapılması halinde para çekileceği sırada kendi hesabınıza aktarım yaparken zaman kaybettiğiniz gibi, bu işlemler için ayrıca banka ücreti alabilmektedir.)
6)   Personel arasında yapılan araştırmada bazı bankalar hakkında şikayetlerin olduğu tespit edildiğinden teklif dağıtılacak olan bankaların çalıştığı kurumların görüşlerini alarak memnuniyetin değerlendirilmesi,
7)   Sözleşmenin uzun süreli olmaması, ( En az 2 yıl – En fazla 3 yıl).
8)   İhtiyaç, konut vs. gibi kredi kullanımında personele indirim olması,
9)   Havale, EFT gibi para transfer ücretlerinden başka banka da olsa işlem ücreti alınmaması,
10) Anlaşılan banka şubesinde yeterli sayıda kişinin kurum personeline tahsis edilmesi,
11) Banka tarafından yapılacak teklif değerlendirilirken yıllık maaş artışı ve enflasyon farkının göz önünde tutulması,
12)İşlem yapma konusunda sıkıntı çekilmeyecek yaygın servis ağı bulunan banka tercih sebebi olması,
13) ATM’lerde haftanın her günü her saatte para bulundurulması,
14) Maaşların ve hak edişlerin her ayın 15’de gece saat 00;01 den itibaren hesaba yatması,
15) Teklifin kişi başına ödenecek miktar olarak belirtilmesi, (Toplam rakam olarak değil)       
16) Banka; sözleşme imzalanmasından sonra kurumdan açıktan veya naklen ataması yapılan (naklen geldiği kurumda promosyon almadığını belgelemesi durumunda) ve ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonlarını, geriye kalan süre hesap edilerek orantılı olarak, göreve başladığı tarihi izleyen aybaşında peşin olarak defaten ödeyecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra ölüm, askerlik, ücretsiz izin, emeklilik, müstafi sayılma, kurumlar arası atama vb. nedenlerle kurum ile ilişiği kalmayan personelden promosyon ücreti iadesi istenmemesi, (Daha önce bu konularda bir çok kişi mağdur olmuştur.)
17) A) Sözleşme süresince ATM ek kart, kredi kartları ve kredi kartı ek kartları verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından ya da kullanılmamasından dolayı kurum personelinden yıllık kart ücreti,
B) İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden,
C) Personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı vb. herhangi bir masraf ve ücret talep etmemesi,
18) Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmaması, bu bilgileri gizli tutması,
19) Personel başına teklifin 3000 liranın altında olmaması, ihaleye bu rakamdan başlanması; bu rakamın altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmaması,
(5 sene önce kişi başı 1.800 lira gibi rakama anlaşıldığı düşünülürse, 5 sene sonra bu rakamın kişi başı en az 4000 lira olması piyasa gerçeğidir. 65 kişilik MEB’e bağlı bir okulda, kişi başı maaş 1800 liradır. Verilen promosyon kişi başı 800 liradır. (2013 yılı Garanti Bankası 3 yıl için)
20) İhale “ Kapalı Zarf - Açık Arttırma” usulü ile yapılması,
 
 
 
 
 
 
 
 
21) Banka Promosyon İhale Şartnamesi Örneği;
 
 
 
BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ
 
1- Kurum Adı                                               : GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü
 
    Adres                                                      :
                                                          
    Telefon-Fax                                             :
 
2- İhale Konusu                                            : Banka Promosyon İhalesi
 
3- İhale Usulü                                                        : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
 
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı              :
 
5- Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı           :    ………………. Lira ( 1 Aylık )
    (Maaş+Ek Ödeme)                          (………yazı ile……………………………………….)
 
 
6- 2013 Yılı Bütçe Tasarısına Göre Nakit Akışı
    (Net)                                                                  : …………………. Lira ( 1 Yıllık )
                                              (………yazı ile……………………………………….)
 
7- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri                          :  
                                                                    
8- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati                         :
 
 
GENEL ŞARTLAR
 
1-   Protokol GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerde çalışan personele yapılan maaş, döner sermaye, ikramiye ve diğer özlük hakları ile ilgili ödemeleri kapsamaktadır.
2-   Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi .../…/2013 olup, bitim tarihi olan .../…/2013 tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
3-   Anlaşma yapılan banka; GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline ATM’lerini herhangi bir masraf komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
4-   Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.
5-   Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.
6-   GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğünce; personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise, en geç banka listesinin/EFT’nin yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
7-   Banka, Müdürlüğümüz personeline maaş haricinde yapılacak olan Döner Sermaye Ek Ödemesi, Fazla Mesai Ücreti, Geçici Görev Yolluğu vb. diğer ödemeleri, ödeme listesinin bankaya ulaşmasından itibaren 24 saat içerisinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
8-   Bankalar tekliflerini kişi başına net tutar (TL) olarak sunacaklardır.
9-   Anlaşma yapılan banka, kişi başına belirlenen promosyon miktarını defaten olmak üzere personelinin hesabına yatıracaktır. Ödeme ilk maaşla (…ay adı… 2013) birlikte yapılacaktır.
10-Banka; sözleşme imzalanmasından sonra açıktan veya naklen ataması yapılan (naklen geldiği kurumda promosyon almadığını belgelemesi durumunda) ve ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonlarını, geriye kalan süre hesap edilerek orantılı olarak, göreve başladığı tarihi izleyen aybaşında peşin olarak defaten ödeyecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra herhangi bir nedenle Müdürlüğümüz ile ilişiği kalmayan personelden promosyon ücreti iadesi istenmeyecektir.
11-Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM ek kart, kredi kartları ve kredi kartı ek kartları verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından ya da kullanılmamasından dolayı GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir.
12-Anlaşma yapılan banka; GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Banka, ancak personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.
13-Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.
14-Sözleşme bitimine müteakip kurum personellerine banka tarafından maaş müşterisi olmadıklarına dair bildirim yapılacaktır. Bildirim yapılmayan personelden hesap işletim ücreti ve benzeri isim altında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ayrıca kurum protokol süresi bitiminde yeni maaş protokolü yapılana kadar bankaya maaş aktarımı yapmaya devam edecek ve bu süreçte de personelden hesap işletim ücreti ve benzeri isim altında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
15-Banka, Müdürlüğümüze bağlı birimlerin bulunduğu ilçelerde Şubesi ya da ATM’si bulunmaması durumunda, bu yerlerde görev yapan personeller için o ilçede ATM’si olan bankalarla anlaşacaktır. Anlaşmalı olan ATM’lerden gerçekleştirilecek para çekme, para yatırma ve havale işlemleri için sözleşme süresince personelden aylık ya da yıllık işletim ücreti, işlem masrafı vb. ücret alınmamasını sağlayacaktır. (İlçelerde görev yapan personel sayıları şartname ekinde verilecektir. )
16-Banka tarafından, ………………………….. GAZİANTEP adresinde hizmet veren Müdürlük Ana Hizmet Binamız önüne ATM kurulacaktır. Kurulan bu ATM’den para yatırma, para çekme vb. tüm bankacılık işlemleri yapılması sağlanmalıdır. (İdarenin talep ettiği yerde banka ATM kuracaktır.)
17-Personelimizin ilgili banka şubelerinde yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde personelimize öncelik tanınacaktır.
 
 
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ
 
18-Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde de, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.
19-İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerin huzurunda açıldıktan sonra en düşük teklifi veren banka ihale dışı kalacaktır. Daha sonra teklifte bulunan diğer bankalar arasında aynı anda açık artırma usulü ile diğer yazılı turlara geçilecektir. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri kapalı zarf içinde tekliflerini yineleyeceklerdir. Her tur bitiminde en az teklifte bulunan istekli banka ihale dışı bırakılacaktır. Teklif turları sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca, komisyon verilen fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas tekliflerini yazılı olarak almak suretiyle açık arttırmaya devam edilecektir. Açık arttırma bankalardan birinin çekilmesine kadar devam edecektir. En çok teklifi veren banka komisyon tarafından iş bu şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir ve ihaleyi kazanan banka açıklanır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
20-İhale sonucunda ihale komisyonu tarafından açıklanan nihai karar idarenin onayına sunulacaktır.
21-İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak idarece imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
 
 
CEZAİ HÜKÜMLER
 
22-Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokolü (sözleşme) imzalamadığı taktirde halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 30 (yüzde otuz) u kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu durumda son tura kalan diğer banka sözleşmeye davet edilir.
23-Sözleşme yapılan banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
24-Sözleşme yapılan banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1.defa yazılı olarak uyarılır. 2.defa tekrarında sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3.defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
25-Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez.
26-Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğünün yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü mahkeme kararına gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda banka GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğünden herhangi bir hak talep edemez.
27-İmzalanacak sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. yasal giderler sözleşme yapılan bankaya aittir.
28-İhtilaf halinde GAZİANTEP Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 
 
 
Komisyon Başkanı                                         Üye
………………………..                                     ……………………
Halk Sağlığı Müdürü                                      Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
 
 
 
 
 
Üye                                                           
……………………………..                                  
GAZİANTEP Yetkili Sendika        
    
 
 
29) Gücünü şehrimizdeki 410 fiili olarak görev yapan aile hekimi üyesinden alan GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği olarak, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğünün oluşturacağı komisyonda veya gözlemci olarak aile hekimlerini temsil edecek bir üyenin bulunmasının uygun olacağını öngörmekteyiz.
 
İhale sürecinde takip edilecek yol haritasında, ihale şartnamesinde, yüklenici banka ile yapılacak sözleşmede ve banka promosyonu dağıtım esaslarını belirlerken yukarıda maddeler halinde sıraladığımız ve ayrıca örnek şartname şeklinde oluşturarak önerdiğimiz hususlara yer verilmesini talep etmekteyiz. Konunun tarafınızdan değerlendirilmesini ve 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun çerçevesinde tarafımıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz.
 
 
Gereğini arz ederiz.
 
 
Dr. G. Serdar TOLAY
GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği
Yönetim Kurulu BaşkanıHaberin Ekleri: