Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Gezici Sağlık Hizmeti Genelgesi PDF Print E-mail

Gezici Sağlık Hizmeti Genelgesi GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLANLAMASI VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLANLAMASI VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

            Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerine, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca gezici sağlık hizmeti sunulmaktadır. Gezici sağlık hizmeti planlanması ve ödemeleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıda yer alan usul ve esaslara riayet edilmek suretiyle yürütülecektir.

 

A.    Kapsama Alma, Kapsamdan Çıkarma ve Bağlantı Değişikliği İşlemleri

 

1)      Gezici sağlık hizmeti planlamaları (gezici sağlık hizmeti kapsamına alma, gezici sağlık hizmeti kapsamından çıkarma ve hekim bağlantı değişikliği işlemleri); halk sağlığı müdürlüğü (HSM) tarafından 6 aylık dönemler halinde, yerleşim yerinin toplam nüfusu ve nüfus özellikleri, coğrafi şartları, iklim, ulaşım koşulları, sağlık kurumlarına uzaklıkları, sunulan gezici sağlık hizmetinin etkinliği, yerleşim yerinde ikamet eden kişilerin hizmet alma alışkanlıkları ile aile hekimlerinin mevcut nüfusu değerlendirilmek suretiyle yapılacak ve Kurum onayına sunulacaktır. Aile hekimlerinin talepleri ise 6 aylık dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın aynı usullere dikkat edilerek HSM’ce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde Kurum onayına sunulacaktır.

2)      Gezici sağlık hizmeti planlamaları güzergâh belirlenerek yapılacak olup; bu güzergâh en uygun plan dâhilinde aile hekiminin aile sağlığı merkezinden yola çıkarak gezici sağlık hizmeti sunduğu yerleşim yerlerinden geçmek suretiyle tekrar aile sağlığı merkezine döndüğü mesafeyi kapsayacaktır. Güzergâh planlaması; aynı güzergâhta bulunabilecek gezici sağlık hizmeti sunulan yerleşim yerlerine, aynı günde ve mevzuatta belirtilen gün ve saatlere uygun gidilmesine dikkat edilmek suretiyle yapılacaktır.  Güzergâh içerisindeki mesafeler resmi kurum/kuruluşlardan (Belediye, il özel idaresi, karayolları il müdürlüğü) alınacak uzaklık belirtir belge kapsamında belirlenecek olup, belge temin edilememesi veya mesafe ile ilgili tereddüt hâsıl olması durumunda mesafelerin ölçümü ilgili toplum sağlığı merkezince (TSM) yapılacaktır.

3)      HSM’ce gezici sağlık hizmetine ilişkin planlamalar resmi talep yazısı ve ekleri (Resmi kurum/kuruluştan alınan mesafe belirtir belge, ilgili aile hekiminin görüşünü veya talebini belirtir dilekçe, Kurumumuz 28/10/2014 tarihli ve 92 sayılı yazısı ekinde yer alan “Gezici Sağlık Hizmeti Planlaması Formu (Form 5) ve ilgili harita veya haritalar) ile birlikte Kurum onayına sunulacak olup, planlamalara ait bu bilgiler Kurum değerlendirmesi için ilgili bilgi sistemlerine kaydedilecektir. Aile hekimliği birim adı/kodu, gezici sağlık hizmeti yerleşim birimi veya birimleri, gezici sağlık hizmeti alacak kişi sayısı verileri sağlık.net-yönetim web üzerinden; yerleşim yerlerinin işaretli olduğu güzergahlar, resmi kaynaklardan alınmış toplam mesafe (km), bir ayda planlanan sefer sayısı, her bir güzergah için gidilmesi gereken aylık toplam süre (dk) ve tüm güzergahlar için gidilmesi gereken aylık toplam süre verileri coğrafi bilgi sistemi (CBS) (cbs.thsk.saglik.gov.tr) üzerinden kaydedilecektir. İlgili bilgi sistemlerine veri girişleri HSM tarafından belirlenecek en az iki personel tarafından yapılacak olup, bu kişilerin kullanıcı tanımlamaları “CBS İl Adminleri” tarafından yapılacaktır.

4)      Kurum tarafından, ilgili evraklar ve bilgi sistemlerinde kaydedilen veriler üzerinde değerlendirme yapılarak, uygun görülen talepler CBS üzerinden onaylanacak ve onaya ilişkin resmi yazı ilgili HSM’ye gönderilecektir. Talebin uygun görülmemesi halinde ise ilgili HSM’ye geri bildirim yapılacaktır.

 

B.     Gezici Sağlık Hizmeti Giderinin Hesaplanması

 

1)      Gezici sağlık hizmeti gider ödemesi “Aylık Hizmet Sunulan Kişi Sayısı (Gerçekleşen)” ve “Aylık Kat Edilen Mesafe (Gerçekleşen)” için ayrı ayrı olmak üzere iki farklı hakediş esas alınarak hesaplanacaktır.

                             i.          Aylık Hizmet Sunulan Kişi Sayısı (Gerçekleşen) : Gezici sağlık hizmeti yerleşim birimlerindeki kayıtlı kişiler üzerinden yapılacak ödemeler, ilgili mevzuata uygun şekilde ayda gidilmesi gereken en az gün ve saat esas alınarak yapılacaktır. Hizmet sunulmayan kişi sayısı ödemeye dâhil edilmeyecek olup, herhangi bir yerleşim birimine belirlenen süreden daha az gidilmesi durumunda hakediş oranı hizmet sunulması gereken süreye oranlanarak hesaplanacaktır.

                           ii.          Aylık Katedilen Mesafe (Gerçekleşen): Gezici sağlık hizmeti giderlerinde asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için ilgili mevzuata uygun şekilde ödeme yapılacaktır. Herhangi bir yerleşim birimine gidilmediği durumlarda hizmet sunulmayan yerleşim biriminin ASM’ye uzaklığı değil, güzergah içerisindeki payı toplam mesafeden düşülüp gerçekleşen mesafe hesaplanarak katedilen mesafe kadar ödeme yapılacaktır. Herhangi bir yerleşim birimine mevzuat ile belirlenen asgari sefer sayısından az gidilmesi halinde gerçekleşen sefer sayısına göre hesaplama yapılacaktır. Yıllık takvime göre ayda 4 hafta bulunmakla birlikte bazı aylarda gezici sağlık hizmetine gitmesi gereken günlerin 5 (beş) haftaya denk gelmesi halinde hesaplama 5 hafta üzerinden yapılacaktır.

2)      Planlama ve ödemeye esas verilerin hangi sistemler aracılığı ile toplanacağı ve verilerin açıklamalarının yer aldığı örnek tablolar ekte yer almaktadır. HSM veya TSM tarafından her ay gezici sağlık hizmet sunumları denetlenerek planlanan  hizmet sunumuna ilişkin CBS’de oluşturulan veriler (örnek tablo 1) ÇKYS’de ödemeye esas veriler olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte verilerin planlanandan farklı gerçekleşmesi durumunda ilgili şube müdürlüğü tarafından, gezici sağlık hizmeti (gerçekleşen) verileri (örnek tablo 2) maaşa esas olmak üzere CBS’deki ilgili ekrana girilerek ÇKYS aracılığı ile ve resmi yazı ile mutemetlere bildirilecektir.

3)      Güzergâhın belirlenmesi, hizmet sunumunun denetlenmesi, gerçekleşen hizmet sunumuna göre hakedişin hesaplanmasından HSM sorumlu olup; “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge ”de belirlenen sınıflandırmaya göre; I1 – I6 grubu illerde Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından gezici sağlık hizmeti sunumuna yönelik denetim yapılarak hizmet sunumuna ilişkin tespitler Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğüne bildirilecek, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından ikinci maddede belirtilen veriler ÇKYS’ye kayıt edilecek ve maaşa esas hesaplama için mali işlerden sorumlu şube müdürlüğüne bildirilecektir. I7 – I9 grubu illerde ise mezkûr şube müdürlüklerinin görev tanımlarını üstlenen şube müdürlükleri tarafından bu işlemler yapılacaktır.

4)      Hâli hazırdaki gezici sağlık hizmeti planlarına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde ücretlendirmenin yapılabilmesi için tüm verilerin 2. ve 3. maddede belirtilen şekilde ilgili bilgi sistemlerine İVEDİLİKLE kaydedilmesi gerekmektedir. Bu planlamalar Kurumca daha önce onaylanmış olduğundan sistem üzerinde herhangi bir onaylama yapılmayacaktır.

 

C.    Gezici Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi

 

1)      Aile hekimlerince gezici sağlık hizmeti sunumu planlanırken aile sağlığı merkezindeki hizmetin aksamamasına özen gösterilecektir. Aile hekimliği birimlerine müracaat eden hasta yoğunluğunun en az olduğu günlerde planlama yapılmasına dikkat edilecek olup, uygun görülen planlar HSM tarafından onaylanacaktır.

2)      Gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim birimine ait hizmet süresi, ilgili mevzuat hükmü çerçevesinde belirlenen asgari sürenin (her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak üzere) yerleşim biriminin nüfusuna oranlanması suretiyle hesaplanacak olup yolda geçen süreler gezici sağlık hizmet süresinden sayılmayacaktır. 

3)      Aile hekimleri her ayın sonunda, ekte yer alan formata uygun olarak hazırladıkları gezici sağlık hizmeti faaliyet raporunu TSM’ye (elektronik resmi yazı veya saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden) bildirecektir.

4)      Gezici sağlık hizmeti sunumunun denetimi ve değerlendirmesinden ilgili TSM ve HSM sorumlu olacaktır. Sözleşmeli veya geçici görevlendirilen aile hekiminin/aile sağlığı elemanının gezici sağlık hizmetini sunmaması veya onaylanan plana uygun hizmet vermemesi halinde fiile karşılık gelen mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EK: ÖRNEK GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLERİ

1)      Gezici Sağlık Hizmet Sunumu Planlamasına İlişkin Veri

ÇKYS /CBS/

ÇKYS /CBS

ÇKYS /CBS/

ÇKYS /CBS/

ÇKYS /CBS

CBS

ÇKYS

ÇKYS

ÇKYS

CBS

Sağlık.Net-Yönetim Web

Sağlık.Net-Yönetim Web

Sağlık.Net-Yönetim Web

AHB Adı, Kodu

Güzergahlar

Gezici Sağlık Hizmeti Yerleşim Birimi

Gezici Sağlık Hizmeti Alacak kişi sayısı (KDS nüfusu)

TOPLAM MESAFE (Resmi kaynak) (km)

Bir ayda planlanan sefer sayısı*

Aylık Hizmet Sunulan Kişi Sayısı (Gerçekleşen )              **

Aylık Katedilen Mesafe (Gerçekleşen) (km) **

Aylık Hizmet Sunulması gereken süre (dakika) ***

TOPLAM Güzergâh Süresi

AHB 1

Güzergah

1

Köy 1

54

55

1

54

55

65

5 Saat 29 Dk

Belde 1

77

77

93

Mahalle 1

142

142

171

Güzergah

 2

Köy 2

76

50

1

76

50

92

4 Saat 19 Dk

Belde 2

277

277

167

Güzergah 3

Belde 2

277

30

1

277

30

167

2 Saat 47 Dk

Güzergah

4

Köy 3

142

110

1

142

110

171

7 Saat 11 Dk

Belde 3

154

154

185

Mahalle 2

50

50

60

Belde 4

12

12

15

AHB 2

Güzergah 1

Belde 11

250

210

2****

250

210****

150

5 Saat 0 Dk

Mahalle 11

500

500

150

Güzergah 2

Mahalle 11

500

230

1

500

230

150

5 Saat 30 Dk

Köy 12

150

150

180

Güzergah

3

Belde 22

30

250

1

30

250

36

4 Saat 30 Dk

Mahalle 11

500

500

150

Köy 11

70

70

84

Tablo 1: Planlamaya Esas Veriler

*Mevzuatta belirtilen değer varsayılan değer olarak ÇKYS ekranında belirecek olup denetleme ve değerlendirme sonucuna göre alınan geribildirimler çerçevesinde maaş esas verilerin düzeltilmesine imkân verilecektir.

** Hakediş oranı hesaplamasında kullanılacaktır.

*** Hizmet süresi hesaplanırken her 100 kişi için 120 dakika olarak hesaplanacak olup, yerleşim yerinin nüfusuna doğru orantılı şekilde planlanacaktır. Örneğin 54 kişi için “ =54/100*120 dakika” 65 dakika hizmet sunulacaktır. Dakika hesapları tam sayı olarak hesaplanacağından ondalık kesirler yukarı yuvarlanacaktır.

****AHB 2 için; Güzergah 1 deki yerleşim yerlerinden Mahalle 11 500 nüfuslu bir yerleşim yeri olduğundan mevzuata göre haftada 1 defa ( ayda 4 defa ) gitmesi gerekmektedir. Mahalle 11’e güzergah 1 üzerinden ayda 2 defa gitmesi planlanmıştır. Mahalle 11’e 2 defa daha gidilmesi gerektiğinden Mahalle 11 Güzergah 3 ve 4 e de eklenmelidir. Güzergah 1 için katedilen mesafe 210 km olduğu ve 2 defa bu güzergah üzerinden gidildiği için ÇKYS sistemine katedilen mesafe 420 km olarak ÇKYS’de  hesaplanacak, mutemetler tarafından da değiştirilme ve düzeltilme imkanı olacaktır.

 

2)      Mutemetlere ÇKYS Üzerinden Aktarılacak Veri

AHB

Hizmet Sunulması Planlanan Nüfus

Planlanan Mesafe Toplamı

Hizmet Sunulan Kişi Sayısı (Gerçekleşen) *

Katedilen Mesafe (Gerçekleşen) (km) *

AHB 1

984

245

984

245

AHB 2

1000

900

1000

900

Tablo 2: Maaşa esas veriler

* İlgili şube müdürlüğü tarafından mutemetlere bildirilecek ve mutemetler tarafından manuel olarak değiştirilmesine imkân verilecektir.

 

 

 

 

 


 

 

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ AYLIK GEZİCİ SAĞLIK HİZMET FAALİYET RAPORU

İl/ ilçe:

 

Aile Sağlığı Merkezi /                           Aile Hekimliği Birimi:

 

Yıl/ Ay :

 

Yerleşim Yeri ve Güzergah Bilgileri

Aylık Gerçekleşen Hizmet Bilgileri

Güzergah

Yerleşim Birimi

KDS Nüfusu

 Katedilen Mesafe

 Sefer Sayısı

Hizmet Süresi (Saat)

Hizmet Verilen                Tarih ve Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARSA AÇIKLAMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet bölgeme ait gezici sağlık hizmet faaliyet raporum yukarıya çıkarılmıştır.   Arz ederim.

 

Kontrol edilmiş ve hekimin Gezici Hizmet Planına uygun olduğu görülmüştür.

 

Aile Hekiminin Adı Soyadı, Tarih, İmza, Kaşe

     

TSM Başkanı Adı Soyadı,

Tarih, İmza Kaşe

 
Haberin Ekleri: