Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
GAHD HSM ye Başvurdu PDF Print E-mail

GAHD HSM ye Başvurdu GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne başvurdu. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-ASM' ler hakkında

 

 

GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Yürürlük tarihlerini gösteren 38. maddesinin 1. fıkrasının a) bendinde, aynı kanunun 6. ve 7. maddelerinde belirtilen, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirmesi, bu niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda ise bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alma yoluyla temin edebileceği belirtilmektedir.

 

Temel Sağlık Hizmetlerinin 09.06.2011 tarihli ve 19311 sayılı mülga yazısı ve THSK 31.01.2014 tarih 2014.5679.8910 sayılı yazısından da anlaşılacağı üzere; Aile Sağlığı merkezleri Kamu hizmeti veren birinci basamak resmi Sağlık kuruluşu olduğu ve Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı olan Aile Sağlığı Merkezlerinde çalıştırılan personeller açısından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği yerine getirilmesi gereken Personel Eğitimlerinin, Risk Analizleri ve Acil Eylem Planları ve yapılması istenen işlemlerin Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Ortak Sağlık ve Güvenlik birimince verilmesini talep etmekteyiz.

 

Gereğini yapılmasını ve tarafımıza konuyla ilgili bilgi verilmesini arz ederim.

 

 

Dr. G. Serdar TOLAY

GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
Haberin Ekleri: